Tags

Irlanczycy feromony odrzucili Traktat Lizbo?ski. Wynik referendum oznacza, ?e traktat nie wejdzie w ?ycie, bo do tego potrzebna jest zgoda wszystkich pa?stw cz?onkowskich Unii.
Dyrektor Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa Pawe? ?wieboda w rozmowie z IAR podkre?la, ?e wynik referendum to pora?ka europejskich elit politycznych, które chcia?y decydowa? o przysz?o?ci Unii z pomini?ciem spo?eczenstw. W opinii Paw?a ?wiebody wynik irlandzkiego referendum mo?e by?
sygna?em, feromony ?e ca?o?ciowa zmiana sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej licz?cej 27 krajów cz?onkowskich jest już niemo?liwa.
Pawe? ?wieboda zaznacza, ?e irlandzki sprzeciw wobec Traktatu Lizbo?skiego znaczy g??boki oraz dodatkowo d?ugotrwa?y kryzys polityczny Unii a jego konsekwencje odczuje te? Polska. Jego zdaniem odrzucenie traktatu mo?e zagra?a? realizacji wa?nych dla Polski projektów: wspólnej polityki energetycznej , a dodatkowo polityki wschodniej UE.
Dyrektor Centrum Strategii

Reklama

Chcesz wyróżniać się w tłumie? Sprawdź nasze Feromony – gwarancja sukcesu!

Europejskiej feromony demosEuropa dodaje, ?e irlandzkie referendum by? mo?e za jaki? czas zostanie powtórzone. Wiele natomiast zale?y od postawy przywódców innych krajów, w których proces ratyfikacji traktatu jest w toku. Przywódcy pa??tw europejskich moga zdecydowa? o kontynuacji procesu ratyfikacji. Mog? na przyk?ad zdecydowa? o zapisaniu w traktacie dodatkowych gwarancji dla Irlandii.
Odrzucenie Traktatu Reformuj?cego Unii? oznacza, ?e w kolejnym

Advertisements