Tags

Do https://www.rowerystylowe.pl/c-113/obrecze-rowerowe-28 ciekawego odkrycia doszło w Czechach. W jednej ze starych ksi?g znaleziono XVI-wieczne karty do mariasza.
Do odkrycia doszło zupe?nie przypadkowo w trakcie restaurowania jednej z ksi?g ze zbiorów Biblioteki Naukowej w O?omu?cu. Konserwatorzy zauwa?yli, ?e w ok?adce ksi?gi opisuj?cej po ?acinie
bogactwa https://www.rowerystylowe.pl/c-113/obrecze-rowerowe-28 naturalne znajduj? się karty
do mariasza. XVI-wieczny introligator z braku twardego kartonu pos?u?y? się tym, co mia? pod r?k?. By?y to karty do popularnej już wtedy gry. S? czarnobia?e i prawdopodobnie oczekiwa?y na naniesienie kolorów. Ich wzory, które s?

bardzo https://www.rowerystylowe.pl/c-113/obrecze-rowerowe-28 dobrze widoczne, u?ywane s? do aktualnie na wspó?czesnych kartach.
Mariasz sta? się popularny w Czechach w okresie wypraw krzy?ackich a tak?e w?ród szlachty, duchownych i zwyk?ych ludzi. Popularny jest do dzi?. W mariasza gra się przede wszystkim

Advertisements