Tags

Zwi?zkowcy hotel i restauracja waŁbrzych z kolejowej “Solidarno?ci” zapowiedzieli na teraźniejsze południe protest przed Kancelari? Premiera w Warszawie.
Domagaj? się utrzymania dotychczasowego sytemu emerytalnego przys?uguj?cego kolejarzom. Zwi?zkowcy chc?, ?eby pracownicy zatrudnieni przed 1999 rokiem mogli odchodzi? na emerytury na starych zasadach: m??czy?ni w wieku 60 lat, kobiety 55 lat.
W my?l przygotowanego
przez hotel i restauracja waŁbrzych ministerstwo pracy projektu ustawy o emeryturach pomostowych, wcze?niejsze przywileje emerytalne obj??yby w?sk? grup? pracowników kolei, pracuj?cych w najbardziej szkodliwych założeniach. I tak na przyk?ad kasjerki PKP utraci?yby mo?liwość przej?cia na pomostówk?.
Zwi?zkowcy zapowiadaj?, ?e jeżeli rz?d zlekcewa?y ??dania kolejarzy, na pocz?tku lipca zostanie przeprowadzony strajk ostrzegawczy. Je?li

i hotel i restauracja waŁbrzych te dzia?ania nie przynios? rezultatów, zwi?zkowcy pod koniec lipca ogłosz? strajk generalny na kolei.
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ “Solidarno??” przes?a?a w tej sprawie pismo do premiera. Zwi?zkowcy chc? jutro rozmawia? z Donaldem Tuskiem.
Organizatorzy pikiety szacuj?, ?e mo?e wzi?? w niej udzia? oko?o 1500 osób

Advertisements