Tags

Premier https://www.hostings.pl/ Litwy Andrius Kubilius alarmuje, ?e ostateczne zamkni?cie ignali?skiej elektrowni atomowej będzie kosztowa?o jego kraj setki milionów litów. Szef litewskiego rz?du wyrazi? nadziej?, ?e Unia Europejska nie wstrzyma finansowania tego przedsi?wzi?cia.
Andrius Kubilius podkre?la, ?e likwidacja elektrowni w Ignalinie jest gestem solidarno?ci jego kraju z
Europ?, https://www.hostings.pl/ dlatego ma nadziej?, ?e po 2013 roku Litwa otrzyma dodatkowe wsparcie. Unia przyzna?a już na ten cel miliard 300 milionów euro.
Kubilius przyzna?, ?e niektóre projekty dotycz?ce ostatecznego zamkni?cia elektrowni s? znacznie spó?nione, co sprawi dodatkowe koszty. “Instytucje wymiaru sprawiedliwości zbadaj? dotychczasow?

Reklama

Hostings.pl – profesjonalne i https://www.hostings.pl/ dedykowane. Już od 400 PLN netto m-c

dzia?alno?? https://www.hostings.pl/ kierownictwa elektrowni i pomog? odpowiedzie? na pytanie, kto ponosi win? za to, ?e niektóre prace s? spó?nione wręcz o trzy lata, pieni?dze zosta?y wydane, a efektów nie wida?” – doda? premier.
Ignali?sk? elektrowni? – która by?a tego samego rodzaju

Advertisements