Tags

G?ówne https://www.hostings.pl/ stanowiska kierownicze w Wojsku Polskim b?d? mogli pe?ni? genera?owie do 63 roku życia, a nie jak teraz do 60 roku życia. Do takiego rozwi?zania doszli pos?owie sejmowej komisji obrony.
Po spotkaniu prezydium komisji z marsza?kiem Sejmu Bronis?awem Komorowskim pos?owie mówili, ?e
chodzi https://www.hostings.pl/ o umo?liwienie wyboru szefa sztabu generalnego w obecnej trudnej sytuacji kadrowej po katastrofie samolotu prezydenckiego.
Wed?ug nieoficjalnych informacji, nowym szefem sztabu mo?e zosta? genera? Mieczys?aw Cieniuch, który w styczniu ko?czy 60 lat. Szef komisji obrony Stanis?aw Wzi?tek z Lewicy podkre?la,

Reklama

Hostings.pl – profesjonalne i https://www.hostings.pl/ dedykowane. Już od 400 PLN netto m-c

?e https://www.hostings.pl/ na spotkaniu przekonywano, i? wiek nie stanowi ?adej przeszkody do powo?ania genera?a Cieniucha. Wskaza?, ?e genera? ko?czy 60 lat w styczniu przyszłego roku. Mimo to, przepisy b?d? zmienione.
Mieczys?aw ?uczak z PSL podkre?la, ?e takie rozwi?zanie będzie jedynie

Advertisements