Tags

Kluby feromony PSL i Lewicy s? za przekazaniem do dalszych zamówień obywatelskiego projektu o przywróceniu dnia wolnego od pracy w ?wi?to Trzech Króli. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu. Wcze?niej popar?o go Prawo i Sprawiedliwość, przeciw jest PO, która twierdzi, ze Polski nie sta? na kolejny dzie? wolny od pracy.
Pose? Franciszek Stefaniuk z PSL podkre?li?, ?e poczucie dobrobytu obywateli zale?y nie wyłącznie od
zachomikowanych feromony dóbr materialnych, ale tak?e od spokoju ducha. Polityk odniós? się tak?e do przedstawionych przez PO ekonomicznych konsekwencji wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. “W Zwi?zku Radzieckim tylko co dziesiaty dzie? by? wolny od pracy, a pomimo to kraj się nie dorobi?” – przypomnia? pose? PSL.
Z kolei pos?anka Lewicy Izabela Jaruga-Nowacka powiedzia?a, ?e ze wzgl?gu na dobro pracowników jej ugrupowanie jest

Reklama

Chcesz wyróżniać się w tłumie? Sprawdź nasze Feromony – gwarancja sukcesu!

za feromony dodatkowym dniem wolnym. Doda?a jednak, ?e wprowadzenie kolejnego ?wi?ta ko?cielnego utrwali?oby i tak istniej?c? dominacj? jednego ?wiatopogl?du. Dlatego lewica przygotowała dodatkowy projekt ustanowienia dodatkowego dnia wolnego 6 stycznia, niemniej jednak nie o charakterze religijnym. Dzi?ki temu ka?dy obywatel będzie móg? sp?dzi? ten zgodnie z własnym sumieniem.
Marek Borowski z SdPl uwa?a natomiast, ?e nie posiada ?adnych szczególnych okoliczno?ci, ażeby

Advertisements