Tags

Prawo papier czerpany i Sprawiedliwość apeluje do Polaków o solidarno?? z narodem gruzi?skim. Pose? Pawe? Kowal podkre?li?, ?e to Rosja przekroczy?a granice Gruzji i od paru dni dokonuje bombardowa? ró?nych punktów na terenie ca?ego pa?stwa a tak?e wprowadzi?a osobiste wojsko do Osetii Po?udniowej. “Osetia jest cze?ci? Gruzji a Gruzja nie przekroczy?a ani o centymetr osobistych granic” – podkre?li? pose? PiS.
Pose? doda?, ?e jest “osobi?cie przera?ony” tym, ?e ci?gle powtarzana jest wersja, ?e to Gruzja dokona?a jakiego? ataku.Akcja by?a zdaniem by?ego wiceministra spraw zagranicznych od dawna przez Rosj? przygotowywana, między innymi doszło do paru incydentów lotniczych. Jednocze?nie prezydent
Saakaszwili papier czerpany sk?ada? ró?ne propozycje daleko id?cej autonomii dla Osetii i Abchazji – przypomnia? pose?.
Wed?ug Paw?a Kowala powinno się stan?? niedwuznacznie po stronie tych, którzy s? bombardowani, trzeba bra? udzia? w demonstracjach pokojowych i trzeba przygotowa? się do wielkiej akcji pomocy humanitarnej. “Nie zgadzamy się na to ażeby strategiczny sojusznik Polski nagle sta? się obiektem jawnej agresji, nie zgadzami się na milczenie Europy” – mówi? pose? na konferencji prasowej w Sejmie. Podkre?li?, ?e politycy europejscy powinni jednoznacznie odpowiedzie? czy ich zdaniem Rosja wciąż zas?uguje na reputacj? najbliższego partnera stategicznego Unii Europejskiej.
Zdaniem pos?a Kowala Rosja traktuje

Reklama

Hurtownia papieru importowanego z Indii. Papier czerpany Zapraszamy

konflikt papier czerpany z Gruzj? jako jeden z elementów strategii budowania swojego monopolu energetycznegow relacjach z Europ? i USA. Pose? PiS zauwa?y?, ?e Gruzja jest jedynym krajem, poprzez który można transportowa? surowce energetyczne z Azji ?rodkowej niezale?nie od Rosji. “W sytuacji os?abienia albo powa?nych modyfikacji politycznych w Gruzji nie posiada mowy o dywersyfikacji dostaw do Polski bo nie da się przetransportowa? surowców z wybrze?a Morza Kaspijskiego na wybrze?e Morza Czarnego przeciwnie ni? przez Gruzj?”- podkre?li? polityk PiS.
Pose? przypomnia?, ?e prezydent i premier Polski podj?li już dzia?ania w w celu aktywizacji opinii międzynarodowej i zwrócenia wątpliwości

Advertisements