Tags

       papier czerpany Niemiecki rz?d posiada prawo zawetowa? ewentualn? kandydatur? Eriki Steinbach do rady fundacji upami?tniaj?cej wysiedlenia. Do takiego wniosku dosz?y s?u?by prawne Bundestagu.  Fragmenty ich ekspertyzy publikuje na witrynie www gazetę “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
       Prawnicy Bundestagu s? zdania, ?e rz?d mo?e zablokowa? nominacj? Steinbach ze wzgl?du na znaczenie fundacji dla polityki międzynarodowej Niemiec. Przygotowana poprzez nich ekspertyza stwierdza,
?e papier czerpany fundacja “Ucieczka, Wyp?dzenie, Pojednanie” jest umocowana w polityce międzynarodowej RFN, a aspekt międzynarodowy odgrywa? wiod?c? rol? w całej procedurze powo?ywania fundacji.
       Dlatego prawo rz?du do blokowania nominacji do rady jest zgodne z sensem i misją ustawy powo?uj?cej fundacj?. Rz?d musi jednakże w przekonuj?cy sposób udowodni?, ?e odrzucony kandydat dzia?a?by na szkod? międzynarodowych relacji Niemiec.

Reklama

Hurtownia artykułów papierniczych. Papier czerpany sprowadzany z Indii.

W papier czerpany sytuacji Eriki Steinbach strona polska wyra?nie da?a do zrozumienia, ?e ewentualne powo?anie jej do rady sta?oby na przeszkodzie procesowi pojednania – stwierdza ekspertyza Bundestagu.
        Kandydatur? Steinbach blokuje szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle, powo?uj?c się na zastrze?enia Polski wobec jej osoby. W ostatnim czasie w sporze wokó? szefowej Zwi?zku Wyp?dzonych zabra?o głos paru

Advertisements