Tags

M??czy?ni, http://www.drewtral.pl/ którzy nie zgłosili się do przymusowego poboru do wojska powinni by? ?agodniej traktowani poprzez s?dy. Przekonanie takie wyrazi? minister obrony Bogdan Klich. Minister w grudniu zwolni? z obowi?zku s?u?by wojskowej wszystkich, którzy się nie zgłosili na wezwanie. Natomiast wymiar sprawiedliwości mo?e wci?? kara? tych, których sprawy zosta?y podj?te poprzez prokuratur? przed decyzj? ministra.
Klich podkre?li?, ?e otrzyma? drugi list od ministra sprawiedliwości, w którym Andrzej Czuma zapowiedzia? ?agodniejsz? ocen? uchylania
się http://www.drewtral.pl/ od obowi?zku s?u?by wojskowej. Klich t?umaczy?, ?e oznacza to, i? ka?dy przypadek poborowego będzie indywidualnie rozpatrywany, bior?c pod uwag? niewielk? szkodliwość spo?eczn? tego czynu w tej chwili.
Bogdan Klich powiedzia?, ?e do zawodowej armii jest wi?cej kandydatów ni? wojsko jest w stanie przyj??. Pierwsze?stwo maj? ?o?nierze s?u?by nadterminowej i absolwenci wojskowych wy?szych szkó?. Znaczy to, ?e dla pozosta?ych jest już wyłącznie dwadzie?cia tysi?cy miejsc. Klich podkre?li?, ?e na jedno

miejsce http://www.drewtral.pl/ jest sze?ciu kandydatów, a wi?c zawód ?o?nierza sta? się bardzo popularny bardzo podobnie jak na uniwersytetach wydzia?y psychologii czy medycyny.
Dzi? wojsko opuszcza pi?? tysi?cy ?o?nierzy z ostatniego tradycyjnego poboru. Minister obrony Bogdan Klich ?egna? ?o?nierzy w pierwszej Bazie Lotniczej w Warszawie. Podkre?li?, ?e to koniec kolejnego etapu uzawodowienia polskiej armii. Ostatni “przymusowi” ?o?nierze stan? się cywilami na pocz?tku sierpnia. W?ród nich co czwarty chcia?by spróbowa? własnych

Advertisements